Mina sidor på denna webbplats innebär att kunder och anställda har särskild tillgång till vissa sidor, säkerhetsdatablad, dokument och filer som förenklar och förbättrar vårt och våra kunders arbete. Använd formuläret för att logga in med de uppgifter du fått av oss för att se vilka sidor och dokument som du har tillgång till.

ARENA KEMI AB har en öppen dialog med kunder, myndigheter och intresseorganisationer om verksamhetens miljöförhållande. Vi uppmärksammar och vidarebefordrar kundernas önskemål och synpunkter, för att säkerställa att vi tillhandahåller produkter som optimalt tillgodoser kundens behov. ARENA KEMI AB vägleder också kunder och slutanvändare om miljöriktig användning av våra produkter.

Utveckling av nya produkter sker alltid med mycket stort hänsynstagande till intern och extern miljö.
Vår målsättning är minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer och ser löpande till att skadliga eller miljöbelastande råvaror i sortimentet byts ut mot mera miljövänliga ingredienser.

Lagstiftning är för oss minimikrav. Vi har som målsättning att ligga före lagstiftningen på miljöområdet.

Miljöbelastningar mäts och registreras och resultaten användes till igångsättande av löpande förbättringar på miljöområdet.

Våra medarbetares miljömedvetenhet ökas fortlöpande genom träning och utbildning. Vi arbetar hela tiden på att förbättra den interna miljön och på att begränsa yttre miljöpåverkan.

Denna miljöpolicy revideras varje år och sänds till leverantörer, kunder och intressenter. De riktlinjer som slås fast i vår miljöpolicy konkretiseras i miljömålen och miljöledningssystemet.

Utbildningar

Vi erbjuder våra kunder specialiserade personalutbildningar inom flera olika områden som kan vara till stor hjälp inom det dagliga arbetet. Följande ämnen kan behandlas under en utbildning:

Mikrobiologi

Läran om det lilla livet. Här går man igenom egenskaper och funktioner hos olika mikroorganismer som bakterier, jäst, mögel etc. Skadeverkningar, kontamineringsrisker, hygieniskt tänkande vid arbete.

Personlig hygien

Här behandlar man allt som rör handtvättning, kläder, skor, hårnät, hygienzoner etc.

Kemikaliehantering och säkerhet

Hur man använder kemikalier, vilka kemikalier finns i kemikalieförrådet, första hjälpen, skyddsklädsel, risker med blandningar med mera.

Arbete med allergener

Vad ska man tänka på vid arbete med allergener? Hur undviker man korskontamination?

Rengöringsinstruktioner

Hur gör man rent? Temperaturer, tryck, vatten, val av kemikalier och liknande.

Livsmedelshygien

Matförgiftningar, Temperaturgränser, Smittkällor, Smittor, Egenkontroll, HACCP, Aktuell lagstiftning, Hantering av livsmedel.

Lagar och bestämmelser

Vad säger lagen om klädsel? Vad gäller vid semester utomlands? Vad gäller för besökare? Detta och många mer frågeställningar diskuteras.
Det finns många mer områden vi erbjuder utbildning inom.

Vi diskuterar tillsammans med er lämpligt material och längd på utbildningen som passar Ert behov.

Vi erbjuder våra kunder upprättande av kompletta hygienprogram som omfattar varje kunds specifika behov. Dessa program baserar vi på kvalificerade undersökningar av kundens anläggningar.

Hygienprogrammet kan användas i egenkontrollen med avseende på allt som rör rengöring och alla rutiner kring detta. Hygienprogrammet är indelat i fem stora delar.

Rengöringsfrekvens/rengöringsinstruktioner

Här beskrivs frekvenser och rengöring på allmänna lokaler så som pausrum, pentry, kök, korridorer, kontor samt mera. Även frekvenser anges här.

Rengöringsinstruktioner avser en sammanfattning på hur en rengöring genomförs med spolningar, kempåläggningar, desinfektion, vattentemperaturer samt mycket mer.

Hygienzoner/rengöringskontroll/hygienprogram

Här beskrivs vilka hygienzoner som finns och vilka lokaler som räknas till respektive zon. Här anges även vad för krav på hygien som ställs med avseende på klädsel, slussar samt hantering.

Rengöringskontroll beskriver vilken testmetod man använder för att verifiera rengöringen med exempelvis ATP-mätare eller liknande.

Hygienprogrammet avser en detaljerad plan för rengöringen av anläggningen. Här inventeras respektive lokal med samtliga fasta byggnadsinstallationer samt all rörlig utrustning. Här klassificeras även lokalen till en hygienzon och vilken hygienisk standard det är som gäller. Frekvens och metodik för rengöring anges gör respektive objekt samt vem som har ansvar för rengöringen. Om man har en känslig eller speciell rengöring som skall genomföras så hänvisar man här till särskilda instruktioner som beskriver i detalj vad man bör och inte bör göra vid rengöringen.

Särskilda instruktioner

Här beskrivs i detalj en rengöring av ett känsligt eller speciellt objekt som t.ex. golvrännor, saltinjektorer, kylaggregat etc. Här anges om det är speciella temperaturer, doseringar eller andra tillvägagångssätt man bör använda eller tänka på.

Förebyggande skyddsföreskrifter/Åtgärder vid olycksfall

Här beskrivs allmän första hjälpen samt vad som gäller med klädsel och hantering av kemikalier. Var alltid påläst när det gäller första hjälpen!

Rengöringskemikalier/säkerhetsdatablad

Här sammanfattar man samtliga kemikalier i en lista samt att man anger användningsområde för respektive produkt. Bakom denna lista sätter man samtliga säkerhetsdatablad på produkterna som man använder.

Produktgrupper

Många av våra kunder kommer till oss med unika behov som kräver unikt anpassade produkter. Kontakta oss gärna om ni vill veta mer, så kan vi hitta lösningar som passar just era behov.

Vi erbjuder ett omfattande produktsortiment bestående av ett hundratal unika produkter, vilka huvudsakligen faller i följande kategorier.

  • Inre rengöring
  • Yttre rengöring
  • Maskindisk
  • Textiltvätt
  • Personlig hygien
  • Objektrengöring
  • Desinfektion
  • Lantbruk

Kontakta oss

Arena Kemi AB
Märgelvägen 2
312 77 Skottorp, Sweden
Tel: 0430-165 80
E-post: info@arenakemi.se

Öppettider kontor: Mån-Fre. 8.00-16.30
Öppettider lager: Mån-Fre. 8.00-16.00

Senaste nytt

©2020 Arena Kemi AB. All Rights Reserved. Producerad av OJ Form & Kommunikation

Search